Nyheter

Saken gjelder klage på at DNB Markets’ megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi informasjon vedrørende tidspunkt for utbetaling av utbytte på klagers aksjer. Klager trodde aksjene var ”gått eksklusive utbytte[1]” og solgte aksjene i denne tro. Klager mener at hun således gikk glipp av retten til utbytte og krever erstatning fra DNB Markets.

[1]Det vil si at aksjen ble handlet uten rett til det aktuelle utbytte. (Utbytte vil bli utbetalt til selger av aksjen.)

april 10, 2014 10:50:08 Nyheter

Finansnæringens tjenester gjør en forskjell

Finansnæringens tjenester gjør en forskjell i folks og bedrifters hverdag. Og næringen leverer viktig infrastruktur for å holde hjulene i økonomien i gang. Slik innledet finansminister Siv Jensen sitt innlegg på Finansnæringens dag.

Les innlegget her

mars 10, 2014 09:01:23 Nyheter

Fremgang for verdipapirforetakene

Statistikk fra Finanstilsynet viser fremgang for verdipapirforetakene sammenlignet med de siste årene. Corporate aktiviteter som emisjoner, fusjoner, børsnoteringer og oppkjøp har økt og det samme har handel med "andre finansielle instrumenter". Kurtasje fra aksjehandel er fortsatt på et lavt nivå.

mars 04, 2014 09:05:31 Nyheter

IOSCO setter søkelyset på financial return crowd-funding

FR crowd-funding kjennetegnes av at nystartede bedrifter samler inn små beløp fra et stort antall personer via WEB-baserte plattformer for å finansiere nye prosjekter. Denne virksomheten er i sterk vekst over hele verden. Volumet har doblet seg hvert år de siste 5 årene.

feb 12, 2014 08:30:11 Nyheter

ESMA krever forsiktighet ved salg av komplekse finansprodukter

ESMA har utgitt en "opinion" om salg av komplekse finansprodukter til ikke-profesjonelle kunder. ESMA er bekymret av en utvikling hvor komplekse finansprodukter ment for profesjonelle aktører i større grad enn tidligere selges til ikke-profesjonelle kunder. ESMA viser til MiFID reglene som stiller krav om at verdipapirforetak må sikre seg at kunden har tilfredsstillende kunnskap og erfaring til å forstå produktet.

feb 07, 2014 13:05:27 Nyheter

EMIR lovforslag oversendt Finansdepartementet

En arbeidsgruppe under Finanstilsynet foreslår nytt regelverk for å gjennomføre EMIR i norsk lovgivning. EMIR står for European Market Infrastructure Regulation

EMIR trådte i kraft i EU 16. august 2012, og har som formål å øke transparensen og redusere risikoen forbundet med OTC-derivatmarkedet. EMIR innfører regler om pliktig clearing for standardiserte OTC-derivater og rapporteringsplikt for noterte og unoterte derivater til et transaksjonsregister. I EU forventes clearingplikten å tre i kraft Q2-Q3 2015 mens rapporteringsplikten starter opp 12. februar 2014.

 

jan 31, 2014 09:14:12 Nyheter

EU-Kommisjonen vil ha strukturelle endringer i banksektoren

EU-Kommisjonen foreslår nye regler som forbyr de største og mest komplekse EU-bankene å drive proprietary trading. Slike banker kan også bli pålagt å skille ut annen risikofylt virksomhet og separere den fra vanlig bankvirksomhet.

jan 27, 2014 14:52:44 Nyheter

Ligningskurser pr. 1 jan. 2014

Ligningskurser pr 1. januar 2014 kan hentes her. Merk at korrigeringene ikke er innarbeidet i hoveddokumentet.

jan 27, 2014 14:28:33 Nyheter

Ligningskurser pr 1. januar 2014

Ligningskurser finnes under fliken "For investor". Merk at det er lagt til en egen fil med korrigeringer. Disse korreksjonene er ikke lagt inn i hoveddokumentet.

jan 24, 2014 09:57:01 Nyheter

Ligningskurser pr 1. januar 2014

Ligningskurser finnes under fliken "For investor". Merk at det er lagt til en egen fil for korrigeringer. Disse korrigeringene er ikke lagt inn i hoveddokumentet

jan 16, 2014 09:01:27 Nyheter

MiFID II er gjennomført i Norge

VPFF, Oslo Børs, Finans Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon og Verdipapirfondenes Forening ba i et felles brev til Finansdepartementet i juni 2016 om at departementet legger til rette for at MiFID II og MiFIR blir gjennomført i Norge innen den samme fristen som i EU. Dette ble gjennomført i Norge gjennom forskrifter som ble gitt før årsskiftet 2018.

Stortinget behandler i løpet av vårsesjonen omfattende endringer i verdipapirhandelloven slik at MiFID II og MiFIR blir inkorporert i norsk lovgivning. Det foreligger også en NOU som foreslår hvordan de utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR skal gjennomføres i norsk lovgivning. 

I praksis vil verken lovforslaget som behandles i Stortinget, eller forslagene i NOU'en, få nevneverdig betydning da EU's rettsakter allerede er gjort gjeldende i Norge ved de forskriftene som er gitt med hjemmel i dagens verdipapirhandellov. 

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no