Nyhetsarkiv

jan 27, 2014 14:28:33 Nyheter

Ligningskurser pr 1. januar 2014

Ligningskurser finnes under fliken "For investor". Merk at det er lagt til en egen fil med korrigeringer. Disse korreksjonene er ikke lagt inn i hoveddokumentet.

jan 24, 2014 09:57:01 Nyheter

Ligningskurser pr 1. januar 2014

Ligningskurser finnes under fliken "For investor". Merk at det er lagt til en egen fil for korrigeringer. Disse korrigeringene er ikke lagt inn i hoveddokumentet

jan 16, 2014 09:01:27 Nyheter

MiFID II er gjennomført i Norge

VPFF, Oslo Børs, Finans Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon og Verdipapirfondenes Forening ba i et felles brev til Finansdepartementet i juni 2016 om at departementet legger til rette for at MiFID II og MiFIR blir gjennomført i Norge innen den samme fristen som i EU. Dette ble gjennomført i Norge gjennom forskrifter som ble gitt før årsskiftet 2018.

Stortinget behandler i løpet av vårsesjonen omfattende endringer i verdipapirhandelloven slik at MiFID II og MiFIR blir inkorporert i norsk lovgivning. Det foreligger også en NOU som foreslår hvordan de utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR skal gjennomføres i norsk lovgivning. 

I praksis vil verken lovforslaget som behandles i Stortinget, eller forslagene i NOU'en, få nevneverdig betydning da EU's rettsakter allerede er gjort gjeldende i Norge ved de forskriftene som er gitt med hjemmel i dagens verdipapirhandellov. 

jan 10, 2014 09:49:58 Nyheter

Etisk Råd med ny avgjørelse

Carnegie ble innklaget av en kunde for manglende innleggelse av stop-loss, uegnet investeringsrådgivning og manglende oppfølgning fra meglers side. Rådet fant det ikke godtgjort at det var inngått en generell avtale om stop-loss og fant heller ikke at rådgivningen til megleren var kritikkverdig. Rådet var heller ikke enig med klager i at megler ikke hadde overholdt sin omsorgsplikt  

des 06, 2013 08:18:07 Nyheter

Ny avgjørelse i Etisk Råd

Klager hadde lidt tap ved handel med CFD’er og mente at tapene kunne lastes Nordic Securities som ikke hadde gitt forståelig og ordentlig orientering om hva kundeforholdet innebar, samt manglende oppfølgning fra meglers side.

Klager fikk medhold i at Nordic Securities ikke hadde gitt ham ”en forståelig og ordentlig orientering om hva kundeforholdet innebar”. Rådet var ikke enig med klager i påstanden om ”manglende oppfølgning fra meglers side”.

nov 04, 2013 09:00:22 Nyheter

Forslag til høringsnotat om systemviktige finansinstitusjoner oversendt Finansdepartementet

Finanstilsynet har i dag oversendt et utkast til høringsnotat med forslag til kriterier for identifikasjon av systemviktige finansinstitusjoner til Finansdepartementet. Forslaget omfatter også særlige krav til soliditet og virksomhetsregler for slike institusjoner. En institusjon er systemviktig hvis problemer i institusjonen kan påføre det finansielle systemet og realøkonomien betydelige negative konsekvenser

okt 30, 2013 10:33:31 Nyheter

Kortere oppgjørsfrister i verdipapirmarkedet reduserer risiko

The Nordic Securities Dealers Association (NSA) har anbefalt de nordiske børsene å redusere oppgjørsfristene for handel med verdipapirer til T+2 fra og med 6 oktober 2014. Dagens oppgjørsfrist er T + 3. Mange europeiske børser vi reduserer oppgjørsfristen fra samme dato.

okt 23, 2013 15:54:33 Nyheter

IOSCO har publissert Securities Markets Risk Outlook for 2013 og 2014

Rapporten vurderer viktige trender, sårbarhet og risiki i verdipapirmarkedene ut fra et systemrisikoperspektiv

okt 15, 2013 08:29:22 Nyheter

FATCA rapporteringen blir generell

Regjeringen foreslår endringer i ligningsloven for å legge til rette for gjennomføring av en avtale mellom Norge og USA om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Samtidig foreslår Regjeringen å legge til rette for at de opplysningsplikter som må pålegges gjøres generelle slik at finansinstitusjonene må gi opplysninger om finansielle aktiva for alle sine kunder. Dermed støtter regjeringen opp under OECD’s og EU’s arbeid for automatisk skatteopplysninger mellom land.

 

okt 07, 2013 15:40:19 Nyheter

Brukbart tredje kvartal for NOTC

Det ble omsatt aksjer på NOTC-listen for ca NOK 909 millioner i tredje kvartal 2020 sammenlignet med NOK 502 millioner tilsvarende periode i fjor. Vaccibody var den mest omsatte aksjen, mens Arctic Securities hadde den høyeste markedsandelen blant meglerforetakene.

Det er registrert fire nye selskaper på NOTC-listen så langt  i 2020. Fem selskaper er avregistrert hvorav fire selskaper ble notert på Merkur Market og ett på Oslo Børs. Hittil i år har selskapene på NOTC-listen hentet inn ca NOK 1,3 milliarder i ny aksjekapital.

Omsetningen første halvår var NOK 2,4 milliarder mot NOK 1,4 milliarder samme periode i fjor. Vaccibody var den mest omsatte aksjen, mens Arctic Securities hadde størst markedsandel.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no