Nyhetsarkiv

jan 31, 2014 09:14:12 Nyheter

EU-Kommisjonen vil ha strukturelle endringer i banksektoren

EU-Kommisjonen foreslår nye regler som forbyr de største og mest komplekse EU-bankene å drive proprietary trading. Slike banker kan også bli pålagt å skille ut annen risikofylt virksomhet og separere den fra vanlig bankvirksomhet.

jan 27, 2014 14:52:44 Nyheter

Ligningskurser pr. 1 jan. 2014

Ligningskurser pr 1. januar 2014 kan hentes her. Merk at korrigeringene ikke er innarbeidet i hoveddokumentet.

jan 27, 2014 14:28:33 Nyheter

Ligningskurser pr 1. januar 2014

Ligningskurser finnes under fliken "For investor". Merk at det er lagt til en egen fil med korrigeringer. Disse korreksjonene er ikke lagt inn i hoveddokumentet.

jan 24, 2014 09:57:01 Nyheter

Ligningskurser pr 1. januar 2014

Ligningskurser finnes under fliken "For investor". Merk at det er lagt til en egen fil for korrigeringer. Disse korrigeringene er ikke lagt inn i hoveddokumentet

jan 16, 2014 09:01:27 Nyheter

Felles brev til Finansdepartementet om gjennomføring av MiFID II i Norge

VPFF, Oslo Børs, Finans Norge, Næringslivets Hovedorganisasjon og Verdipapirfondenes Forening har i et felles brev til Finansdepartementet oppfordret til at departementet legger til rette for at MiFID II og MiFIR blir gjennomført i Norge innen den samme fristen som i EU.

Som kjent har Europaparlamentet og Rådet har vedtatt å utsette ikrafttredelsen av MiFID II og MiFIR til 3. januar 2018.

Det er bred enighet i bransjen om at det norske verdipapirmarkedet og norske markedsaktører vil få en sterk konkurransemessig ulempe dersom innføringen av MiFID II og MiFIR blir forsinket i Norge.

jan 10, 2014 09:49:58 Nyheter

Etisk Råd med ny avgjørelse

Carnegie ble innklaget av en kunde for manglende innleggelse av stop-loss, uegnet investeringsrådgivning og manglende oppfølgning fra meglers side. Rådet fant det ikke godtgjort at det var inngått en generell avtale om stop-loss og fant heller ikke at rådgivningen til megleren var kritikkverdig. Rådet var heller ikke enig med klager i at megler ikke hadde overholdt sin omsorgsplikt  

des 06, 2013 08:18:07 Nyheter

Ny avgjørelse i Etisk Råd

Klager hadde lidt tap ved handel med CFD’er og mente at tapene kunne lastes Nordic Securities som ikke hadde gitt forståelig og ordentlig orientering om hva kundeforholdet innebar, samt manglende oppfølgning fra meglers side.

Klager fikk medhold i at Nordic Securities ikke hadde gitt ham ”en forståelig og ordentlig orientering om hva kundeforholdet innebar”. Rådet var ikke enig med klager i påstanden om ”manglende oppfølgning fra meglers side”.

nov 04, 2013 09:00:22 Nyheter

Forslag til høringsnotat om systemviktige finansinstitusjoner oversendt Finansdepartementet

Finanstilsynet har i dag oversendt et utkast til høringsnotat med forslag til kriterier for identifikasjon av systemviktige finansinstitusjoner til Finansdepartementet. Forslaget omfatter også særlige krav til soliditet og virksomhetsregler for slike institusjoner. En institusjon er systemviktig hvis problemer i institusjonen kan påføre det finansielle systemet og realøkonomien betydelige negative konsekvenser

okt 30, 2013 10:33:31 Nyheter

Kortere oppgjørsfrister i verdipapirmarkedet reduserer risiko

The Nordic Securities Dealers Association (NSA) har anbefalt de nordiske børsene å redusere oppgjørsfristene for handel med verdipapirer til T+2 fra og med 6 oktober 2014. Dagens oppgjørsfrist er T + 3. Mange europeiske børser vi reduserer oppgjørsfristen fra samme dato.

okt 23, 2013 15:54:33 Nyheter

IOSCO har publissert Securities Markets Risk Outlook for 2013 og 2014

Rapporten vurderer viktige trender, sårbarhet og risiki i verdipapirmarkedene ut fra et systemrisikoperspektiv

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no