Nyhetsarkiv

okt 20, 2014 11:41:30 Nyheter

Norsk finansnæring sikres adgang til det europeiske marked

Norsk finansnæring sikres adgang til det europeiske marked og ESA gis tilsynsmyndighet.

sep 30, 2014 13:57:01 Nyheter

Fremgang for verdipapirforetakene

De totale driftsinntektene til verdipapirforetakene var i første halvår 2014 ca 7,7 pst høyere enn tilsvarende periode i 2013. For verdipapirforetakene samlet utgjorde inntekter fra Corporate Finance den største inntektsposten med drøyt 20 pst. Verdipapirforetak som ikke er integrert i bank sto for over 70 pst av denne inntektsposten.Kurtasje fra aksjehandel som var verdipapirforetakenes viktigste inntektskilde på 90-tallet, utgjør nå beskjedne 7,6 pst.

sep 26, 2014 11:49:24 Nyheter

Ny avgjørelse i Etisk Råd 24.9.2014

Klage på angivelig forsinket oppgjør

sep 18, 2014 11:23:47 Nyheter

Lederskifte i Verdipapirforetakenes Forbund

Sindre Støer overtar som administrerende direktør etter Per Broch Mathisen som blir fagdirektør.  Sindre Støer har lang erfaring som leder og fagressurs i ulike finansinstitusjoner, blant annet som sjef for den globale investeringsbankvirksomheten i Swedbank. Lederskifte skjer som følge av at Per Broch Mathisen ønsker å fratre sin stilling etter å ha innehatt den i mer enn 28 år og har passert 60 år.

aug 27, 2014 15:27:44 Nyheter

Avgjørelse Etisk Råd 19.8.2014

Saken gjelder klage på angivelig feil ved veksling av valutapost, idet Nordnet Bank NUF gjennomførte veksling fra GBP til NOK, ved overføring av valutapost fra klagers konto i London til klagers konto hos Nordnet.

aug 25, 2014 09:38:36 Nyheter

Nye bonusregler fastsatt

Finansdepartementet har fastsatt endringer i bonusforskriftene som får virkningen fra 2015.Godtgjøring til ansatte i finansbransjen har ofte vært utformet slik at den gir sterke incentiver til høy risiko som først blir synlig etter en tid, og etter at bonusene er tatt ut. Selv om godtgjørelsesordninger i den norske finanssektoren er langt mer moderate enn det vi har sett utenlands, mener jeg det er viktig å følge opp regler for godtgjørelse og bonuser som fremmer god risikostyring og finansiell stabilitet, sier finansminister Siv Jensen.

aug 15, 2014 14:05:27 Nyheter

NSA har avgitt høringssvar til ESMA om ny EU-regulering

Nordic Securities Association (NSA) som Forbundet er en del av, har besvart en rekke spørsmål i ESMA's Discussion Paper og Consultation Paper vedrørende kommende EU-regulering

juli 01, 2014 12:23:40 Nyheter

FATCA forskriften er fastsatt

Forskrift om endring i samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt er fastsatt og kunngjort på Lovdata:

http://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2014-06-23-855

 

Norge har inngått en avtale med USA som medfører at finansielle kontoer som tilhører ”amerikanske personer” skal rapporteres til amerikanske myndigheter via norske skattemyndigheter. Finansielle kontoer omfatter blant annet verdipapirer. Bestemmelsene som implementerer FATCA-avtalen i norsk lov er inntatt i ligningsloven. Forskriften er gitt med hjemmel i ligningsloven og gir detaljerte bestemmelser om blant annet verdipapirforetakenes plikter knyttet til identifisering og rapportering av ”amerikanske personer”.

juni 18, 2014 09:45:10 Nyheter

Avgjørelse Etisk råd 13.6.2014

Saken gjelder klage på at DNB Markets’ megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi informasjon vedrørende tidspunkt for utbetaling av utbytte på klagers aksjer. Klager trodde aksjene var ”gått eksklusive utbytte” og solgte aksjene i denne tro. Klager mener at hun således gikk glipp av retten til utbytte og krever erstatning fra DNB Markets.

juni 03, 2014 08:41:34 Nyheter

Hastighetsracet på børsene kan gi ivestorene dårligere priser

Børsene risikerer å gjøre det vanskeligere for investorene å få best pris ved å legge til rette for stadig raskere handel i følge en prisvinnende akademisk studie som har analysert handelen i OMX Nordic før og etter innføringen av handelsplattformen INET i 2010. 

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no