Nyhetsarkiv

april 23, 2013 13:33:30 Statistikk

Statistikk for omsetning av OTC aksjer 3. kvartal 2010

Omsetningen av unoterte aksjer i 3. kvartal 2010 endte på ca. NOK 716 mill, altså det dobbelte av omsetningen i tilsvarende periode i 2009 som var på ca. NOK 351 mill. Det ble ikke registrert noen nye selskaper på OTC-listen i denne perioden. 3 selskaper ble avregistrert, hvorav et selskap ble notert på Oslo Børs i denne perioden. Det ble hentet inn ca. NOK 3 mrd. i egenkapital gjennom aksjeemisjoner.

april 23, 2013 13:31:59 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 5.10.2010

Klagen knytter seg til verdipapirforetakets håndtering i forbindelse med at klager handlet aksjer short, og hevder at verdipapirforetaket burde ha frarådet klager. Klager hevder videre at verdipapirforetaket, for å begrense klagers tap, skulle tvangsinnløst klagers shortposisjoner. Klager fikk ikke medhold.

april 23, 2013 13:29:36 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 1.11.2010

Saken gjelder klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side, blant annet vedrørende informasjon om klagers egenkapitalstatus i forbindelse med aksjehandel. Klager fikk ikke medhold.

april 23, 2013 13:27:09 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Finanssenteret AS - 22.11.2010

Finanssenteret AS er tatt opp som medlem i Fondsmeglerforbundet f.o.m. 22. november 2010.

april 23, 2013 13:26:12 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Skandiabanken AB NUF - 24.11.2010

Skandiabanken AB NUF vil bli tatt opp som medlem i Fondsmeglerforbundet f.o.m. 1. januar 2011.

april 23, 2013 13:25:04 Nyheter

Nytt medlemsforetak: Nordic Securities AS - 25.11.2010

Nordic Securities AS vil bli tatt opp som medlem i Fondsmeglerforbundet f.o.m. 1. desember 2010.

april 23, 2013 13:22:44 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 1.12.2010

Saken gjelder klage på gjennomført aksjekjøp gjennom Fokus Bank ved Fokus Markets idet klager hevder han ikke hadde lagt inn bindende ordre. Klagen avvises som foreldet etter en konkret vurdering.

april 23, 2013 13:21:07 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 1.12.2010

Klager gjør gjeldende at Netfonds Bank ASA (Netfonds) ikke foretok nødvendig kvalitetssikring av den dokumentasjonen som ble sendt inn i forbindelse med etableringen av kundeforholdet. Etisk Råd finner at avtalegrunnlaget for kundeforholdet anses ugyldig.

april 23, 2013 13:19:37 Nyheter

Bonusforskriften er fastsatt - 1.12.2010

Finansdepartementet har tatt hensyn til flere av synspunktene bransjen pekte på i høringsrunden ved fastsettelse av bonusforskriften.

april 23, 2013 13:17:04 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd - 2.12.2010

Klagen er knyttet til Agilis Group AS' håndtering av klagers kundeforhold i forbindelse med at klager handlet aksjer gjennom verdipapirforetaket. Klagen avvises som foreldet etter en konkret vurdering.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no