Nyhetsarkiv

des 18, 2015 13:49:34 Nyheter

Sak 2015/3 - Etisk Råds avgjørelse

Klage på at investeringsrådgivning ikke har vært i henhold til klagers risikovillighet. Klager fikk ikke medhold.

des 14, 2015 08:17:07 Nyheter

Avgjørelse 7.12.15. fra Etisk Råd

Klage på anbefalinger om investering i unoterte aksjer, samt klage på informasjon/manglende informasjon som ble gitt i denne forbindelse. Klager fikk medhold.

april 27, 2015 11:24:51 Nyheter

Ny avgjørelse fra Etisk Råd 14. april

Klage på angivelig uriktig informasjon om klagers aksjebeholdning, samt klage på foretakets behandling av klagesaken. Klager fikk ikke medhold.

april 22, 2015 15:16:43 Nyheter

Motstand mot EU-regler om betaling for analyser

EU-kommisjonen har til behandling forslag fra ESMA om et betalingssystem for analyser. Forslaget har møtt sterk motstand. VPFF har utarbeidet et arbeidsnotat hvor VPFF  påpeker de komplekse, og ikke tilsiktede, effektene av forslaget fra ESMA. VPFF er spesielt opptatt av negative effekter for analysedekningen på små- og mellomstore selskaper.

april 09, 2015 11:38:48 Nyheter

VPFF er kritisk til Scheel-utvalgets forslag

VPFF er meget kritisk til Scheel-utvalgets forslag om å økt kapitalbeskatningen fra 27 pst til 41 pst for å dekke inn noe av provenytapet som følger av reduksjon i selskapsskatten. VPFF mener at skjerpelse av eierskatten vil redusere viljen til å ta risiko i næringsinvesteringer.

mars 03, 2015 11:09:04 Nyheter

Nordisk svar på ESMA konsultasjon

NSA som består av de nordiske forbund av verdipapirforetak har i fellesskap avgitt svar på ESMA's omfattende konsultasjon om MiFID II regelverket for aksjer, obligasjoner, derivater, transaksjonsrapportering og investorbeskyttelse.  

jan 13, 2015 13:58:52 Nyheter

Ligningskurser pr 1. januar 2015 publisert

VPFF utarbeider beregnede verdier pr 1. januar (ligningsverdier) på børsnoterte finansielle instrumenter samt en rekke unoterte obligasjonslån.  VPFF har f.o.m. 2015 inngått avtale med Nordic Bond Pricing AS som har beregnet verdien på langt de fleste obligasjonslån basert på prisinformasjon fra ledende verdipapirforetak innen obligasjonshandel.

des 03, 2014 11:51:13 Nyheter

Ny avgjørelse Etisk Råd

Klage på angivelig feilaktig og mangelfull informasjon i forbindelse med salg av en andel i et eiendomsprosjekt. Klagen avvist som foreldet.

nov 06, 2014 14:15:17 Nyheter

Ny avgjørelse i Etisk Råd

Saken gjelder klage på tvangssalg av aksjer

nov 03, 2014 14:42:03 Nyheter

FATCA veiledning publisert av Skatteetaten

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) er en amerikansk lovgivning som gir USA større mulighet til å finne og beskatte amerikanske statsborgere og personer som skattemessig bosatt/hjemmehørende i USA. Lovgivningen gjelder fra 1. juli 2014.

Norge og USA inngikk 15. april 2013 en avtale om forbedret internasjonal overholdelse av skatteplikten og gjennomføring av FATCA. Dette innebærer at norske finansielle institusjoner skal identifisere amerikanske kontohavere og gi kontoopplysningene til norske skattemyndigheter, som vil sende opplysningene til amerikanske skattemyndigheter

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no